Regulamin Serwisu

Aleksander Rybczyński - Serwis Gitar

Regulamin Serwisu Gitarowego

§ 1. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług serwisu gitar (dalej: "Serwis"), prowadzonego przez Aleksander Rybczyński – Serwis Gitar.

Wszystkie naprawy są przeprowadzane w pracowni w trosce o bezpieczeństwo oraz jakość usług.

Definicje używanych terminów:

a) Serwis - miejsce, w którym prowadzone są naprawy gitar.

b) Instrument - gitara, poddawana naprawie w Serwisie.

§ 2. Zasady korzystania z Serwisu

 1. Klient składając zlecenie naprawy instrumentu, zobowiązany jest do dostarczenia go w pokrowcu.

 2. W przypadku wysyłki instrumentu drogą kurierską, Klient zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia instrumentu przed uszkodzeniami w trakcie transportu.

 3. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieodpowiedniego zabezpieczenia instrumentu.

 4. Serwis nie przyjmuje na naprawę gitar marki Defil oraz tanie gitary z marketu.

 5. Struny gitarowe zakładane przez korpus oraz mostki typu FR/EDGE/TREMOLO podlegają utylizacji (nie dotyczy gitar basowych).

 6. Klient zobowiązany jest do niezakładania nowych strun przed serwisem.

 7. Akcja strun zależy od stanu i typu instrumentu. Ustawienie akcji jest to zazwyczaj kompromis pomiędzy stanem instrumentu a tym co da się zrobić.

 8. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za zerwane pręty w gitarach, zwłaszcza jeśli wcześniej już były uszkodzone lub były trudności z regulacją wcześniej.

§ 3. Prawa i obowiązki klienta

 1. Klient zobowiązany jest do dostarczenia instrumentu w stanie zgodnym z opisem przedstawionym podczas składania zamówienia.

 2. Klient zobowiązany jest do opłacenia usługi przed wydaniem instrumentu (po serwisie).

 3. Klient ma prawo do reklamacji usługi w terminie 14 dni od daty odbioru instrumentu.

 4. Reklamacja musi zostać złożona na piśmie lub drogą mailową.

§ 4. Odpowiedzialność Serwisu

 1. Serwis gwarantuje, że naprawa instrumentu zostanie przeprowadzona zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz z zachowaniem najwyższych standardów jakościowych.

 2. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Klienta lub wynikłe z wady instrumentu, która nie została wykryta w trakcie naprawy.

 3. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za zerwane pręty w gitarach, zwłaszcza jeśli wcześniej już były uszkodzone lub były trudności z regulacją wcześniej.

 4. Serwis zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania usługi, jeśli instrument nie spełnia wymaganych standardów jakości.

§ 5. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu.

 2. Niniejszy regulamin może ulec zmianie. O zmianach Regulaminu Klient będzie informowany za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

 4. Regulamin jest dostępny dla klientów w siedzibie Serwisu oraz na stronie internetowej Serwisu.